TARA KROMER
Email: tkromer@gersh.com
Tel: 212.634.8157